1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, en verhuurovereenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Cool Rentals verhuurde roerende zaken, waaronder begrepen koel-vries-display-keuken-catering-presentatie artikelen, hierna aangeduid met “het Gehuurde”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Waar hierna verder van “Cool Rentals” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Cooltrade Holland B.V. als Verhuurder of Leverancier of welke andere hoedanigheid dan ook.

1.3. Waar hierna verder van “Huurder” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of samenwerkingsverband dat met Cool Rentals een huurovereenkomst met betrekking tot Cool Rentals in eigendom toebehorende zaken is aangegaan of daarover met Cool Rentals in onderhandeling is, ofwel degene in wiens opdracht en voor wiens rekening het Gehuurde wordt geleverd.

1.4. Een verwijzing door Huurder naar eigen algemene voorwaarden wordt door Cool Rentals uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cool Rentals, voor de uitvoering waarvan door Cool Rentals derden dienen te worden betrokken.

1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.

1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld „naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.

1.8. Ingeval Cool Rentals niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cool Rentals in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9. Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1. Alle offertes en aanbiedingen, kostenbegrotingen e.d. van Cool Rentals, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op het internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld en kunnen derhalve door Cool Rentals worden herroepen, zelfs direct nadat huurder het aanbod heeft aanvaard.

2.2. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Cool Rentals ondertekende opdrachtbevestiging.

2.3. Cool Rentals kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3. DE OVEREENKOMST

3.1. Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand, op het moment dat Cool Rentals de door huurder een ondertekend kopie van offerte heeft ontvangen.

3.2. Een door huurder ondertekende overeenkomst kan door Cool Rentals onverwijld na ontvangst worden herroepen, ook in geval een aanbieding een termijn bevat voor aanvaarding en deze aanvaarding door huurder geschiedt zoals omschreven in de aanbieding gestelde termijn.

3.3. Cool Rentals is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.4. Cool Rentals heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. LEVERING

4.1. De door Cool Rentals opgegeven levertijden zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

4.2. Bij overschrijding van een termijn door niet tijdige levering en/of prestatie dient Cool Rentals schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Cool Rentals dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3. Levering geschiedt op locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Huurder zal ervoor zorgdragen dat het gehuurde ongehinderd kan worden bezorgd en opgehaald. Transportkosten komen voor rekening van huurder.

4.4. Het is huurder niet toegestaan het verhuurde te vervoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cool Rentals. Bij niet naleving van deze bepaling is huurder aansprakelijk voor alle schade die uit het vervoer voortvloeit.

4.5. Cool Rentals is bevoegd om in gedeelten te leveren/presteren, alsmede in gedeelten te factureren.

4.6. De huurtermijn vangt aan en eindigt zoals schriftelijk overeengekomen, dit wanneer het Gehuurde door Cool Rentals ter plaatse wordt geleverd. Indien het Gehuurde door welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen datum wordt afgeleverd, dient huurder niettemin de huur van het Gehuurde vanaf overeengekomen datum van aflevering te voldoen. Indien het Gehuurde voor de in de overeenkomst genoemde datum van beëindiging van de overeenkomst wordt teruggekeerd aan Cool Rentals, dient huurder desalniettemin de huurprijs voor de volledige huurtermijn te voldoen.

4.7. Indien het Gehuurde bij huurder niet opgehaald kan worden door Cool Rentals op de in de overeenkomst overeengekomen datum, bijvoorbeeld door afwezigheid van huurder en/of niet bereikbaarheid van de locatie van het Gehuurde of welke oorzaak ook, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en/of schade die daaruit voortvloeien. In geval van voortduren van de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur berekend en betaald op basis van de overeengekomen huurprijs en zullen alle bepalingen van de huurovereenkomst inclusief algemene voorwaarden van kracht blijven. Cool Rentals behoudt zich het recht voor om de huurtermijn niet te verlengen. Indien huurder niet tijdig oplevert (Gehuurde ter beschikking stelt), is hij aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

5. PRIJZEN/KOSTEN

5.1. De in de aanbiedingen en offertes vermelden prijzen van Cool Rentals zijn in euro‟s, exclusief BTW, belastingen, heffingen, verzekeringen en buitengewone (on)kosten. De prijzen van Cool Rentals gelden voor de in de offerte van Cool Rentals of opdrachtbevestiging genoemde leveringsomvang en prestaties. Meerwerk alsmede bijzondere prestaties, waaronder bijvoorbeeld schoonmaak kosten of kosten ten gevolge van laden en/of lossen gedurende een langere tijd dan in de overeenkomst voorziene tijdsduur, worden afzonderlijk berekend tegen de bij Cool Rentals geldende tarieven.

5.2. Indien zich na een aanbieding of offerte van Cool Rentals of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die de prijzen van Cool Rentals bepalen (verhoging van de kostprijs, brandstofprijs, loonkosten, sociale lasten, belastingen en verzekeringen) is Cool Rentals gerechtigd de verhoging door te berekenen aan huurder.

5.3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van huurder.

5.4. De huurperiode wordt berekend vanaf de dag van levering tot aan de dag dat het Gehuurde weer 
geretourneerd wordt.

6. BETALING

6.1. Huurder is verplicht alle facturen zonder korting, compensatie of verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, middels storting op een door Cool Rentals aangegeven rekening. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de door Cool Rentals aangegeven bankrekening. Afwijkende afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen ondertekend zijn.

6.2. Huurder is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

6.3. Vanaf het moment dat huurder in verzuim is, is huurder wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met 6% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand wordt beschouwd als zijnde een volledige maand.

6.4. Bij gerechtelijke of buitengerechtelijke werkzaamheden aan de zijde van Cool Rentals tot nakoming van de overeenkomst, is huurder aansprakelijk voor alle kosten die Cool Rentals dientengevolge maakt.

6.5. Cool Rentals heeft het recht om maatregelen te treffen dat huurder gedurende de periode van verzuim aan de zijde van huurder, geen gebruik kan maken van het verhuurde tot het moment dat het verzuim is vervallen.

6.6. Cool Rentals houdt zich het recht voor, indien huurder in gebreke is om de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen. Alle kosten in verband met de beëindiging of opschorting van de overeenkomst komen voor rekening van Cool Rentals.

6.7. Cool Rentals is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van huurder te verlangen voor (verdere) uitvoering van de overeenkomst.

7. ONDERHOUD EN KLACHTEN

7.1. Huurder dient het Gehuurde direct na levering te inspecteren en de geconstateerde gebreken aan het Gehuurde binnen 48 uur na aanvang van de huur schriftelijk aan Cool Rentals te melden, bij gebreke waarvan huurder geacht wordt het Gehuurde in goede staat en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

7.2. Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, alsmede bij het beëindigen van het gebruik het Gehuurde in de oorspronkelijke staat – dat is in goede staat, met uitzondering van de gemelde gebreken/beschadigingen als vermeld in 7.1, voor zover deze gebreken niet nadien op kosten van Cool Rentals zijn verholpen – ter beschikking te stellen aan Cool Rentals.

7.3. Cool Rentals zal het Gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst onmiddellijk en ter plaatse inspecteren op gebreken/beschadigingen en huurder hiervan onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur, mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. Cool Rentals zal huurder voorts schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele herstelwerkzaamheden die voor rekening van huurder worden verricht. Huurder zal binnen drie werkdagen na deze schriftelijke mededeling het Gehuurde mogen inspecteren, bij gebreke waarvan de weergegeven bevindingen van Cool Rentals door partijen voor juist worden gehouden, behoudens tegenbewijs van de huurder.

7.4. Huurder is verplicht de aan huurder verstrekte gebruikershandleiding bij het verhuurde strikt en volledig na te leven. Indien huurder nalaat genoemde gebruikershandleiding strikt en volledig na te leven kan huurder nimmer beroep doen op een gebrek in de zaak of prestatie. Correcte naleving van de gebruikershandleiding impliceert geenszins de aansprakelijkheid van Cool Rentals.

7.5. Gedurende de periode van huur van het Gehuurde is huurder verplicht voor zijn rekening het Gehuurde in een behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden.

7.6. Alle nodige reparaties met uitzondering van reparaties ten gevolge van normale slijtage, komen voor rekening van huurder. Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cool Rentals het Gehuurde zelfstandig te repareren of doen repareren. Cool Rentals heeft tijdens de periode van huur te allen tijde het recht om het Gehuurde te controleren. Niet uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van Cool Rentals.

7.7. Huurder dient bij een zichtbaar dan wel onzichtbaar gebrek aan het Gehuurde, Cool Rentals binnen een werkdag nadat huurder de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, hiervan schriftelijk per fax op de hoogte te stellen, onder opgaaf van redenen.

7.8. Huurder zal Cool Rentals te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.9. Huurder verliest alle rechten en bevoegdheden die hem te dienste stonden op grond van een gebrek in de zaak of de prestatie indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de hierboven vermelde wijze heeft gereclameerd en/of Cool Rentals niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

7.10. Retournering van het Gehuurde kan alleen geschieden nadat schriftelijke toestemming van Cool Rentals is verzocht en verkregen.

8. OVERMACHT

8.1. Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt ten deze verstaan: elke van wil der partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door huurder niet (meer) van Cool Rentals kan worden verlangd. Tevens wordt onder overmacht onder meer ( doch niet uitsluitend) verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van Cool Rentals, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of door de lucht, tekortkoming van derden die door ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld.

8.2. Indien Cool Rentals door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Huurder is in geval van overmacht gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de overmacht situatie langer dan zes maanden heeft geduurd. Huurder heeft in geval van ontbinding geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere vorm van tegemoetkoming.

8.4. Voor zover Cool Rentals ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Cool Rentals gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Cool Rentals is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van haar bestuur of management. Voor schade die op een andere wijze is veroorzaakt is Cool Rentals niet aansprakelijk.

9.2. Indien Cool Rentals toerekenbaar tekort schiet in zijn verplichtingen dan zal huurder Cool Rentals schriftelijk in gebreke dienen te stellen en een redelijke termijn te bieden om de overeenkomst alsnog na te komen. Cool Rentals is dan gehouden de juiste prestatie alsnog te verrichten of naar keuze van Cool Rentals tot restitutie van het overeengekomen bedrag over te gaan van de nog niet verrichte prestatie, onder gelijktijdige beëindiging van de overeenkomst.

9.3. Indien de aansprakelijkheid van Cool Rentals vaststaat, is de hoogte van de schadeplichtigheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Cool Rentals gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de schade niet onder de dekking valt van de verzekering van Cool Rentals of deze verzekering is beëindigd, dan is de schadeplichtigheid beperkt tot de factuurprijs exclusief BTW van de betreffende overeenkomst over het betreffende jaar. Huurder dient zich voor de overige risico‟s, waaronder indirecte schade en gevolgschade alsmede door schade door het zelf niet meer gebruik kunnen maken van het Gehuurde zelf adequaat te verzekeren. Cool Rentals zal met inachtneming van het voorgaande slechts aansprakelijk zijn voor schade aan machines van huurder die het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Cool Rentals zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade, vermogensschade of welke andere schade dan ook die direct of indirect voor huurder en of derden ontstaan.

9.4. De aansprakelijkheid van Cool Rentals vervalt indien de huurder de schade niet uiterlijk 10 dagen nadat hij de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk aan Cool Rentals heeft gemeld.

9.5. Cool Rentals is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van huurder noch voor schade veroorzaakt door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van huurder.

9.6. Cool Rentals is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen aangebracht of werkzaamheden verricht aan het Gehuurde door huurder. Tevens is Cool Rentals niet aansprakelijk indien huurder het Gehuurde voor andere dan de aan Cool Rentals kenbaar gemaakte bedrijfsdoeleinden heeft aangewend of indien huurder de gebruikershandleiding niet heeft nageleefd.

9.7. Cool Rentals is niet aansprakelijk voor derden die door haar of door huurder worden ingeschakeld. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor werknemers van Cool Rentals of door Cool Rentals ingeschakelde derden.

9.8. Huurder vrijwaart Cool Rentals voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de overeenkomst tussen huurder en Cool Rentals dan wel de uitvoering daarvan.

9.9. Indien Cool Rentals uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is huurder gehouden Cool Rentals zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cool Rentals, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cool Rentals en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van huurder.

9.10. Tenzij tussen Cool Rentals en huurder een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen voor het verstrekken van adviesdiensten, zal Cool Rentals niet aansprakelijk zijn voor algemene of specifieke adviezen op het gebied van het Gehuurde en de mogelijkheden van koeling.

10. EIGENDOMSRECHTS

10.1. Het Gehuurde is en blijft eigendom van Cool Rentals. Huurder is niet bevoegd om het Gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

10.2. Huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cool Rentals veilig te stellen.

11. DERDENBEDING

11.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van betaling van al hetgeen deze derde van Cool Rentals te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

11.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het Gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het Gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Cool Rentals jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.

11.3. Indien de derde eigenaar is van het Gehuurde ( of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

11.4. Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Cool Rentals en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7: 226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Gehuurde door Cool Rentals aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en of financiële leaseovereenkomst tussen Cool Rentals en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Cool Rentals en huurder van kracht.

11.5. Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door Cool Rentals worden herroepen.

12. VERPLICHTINGEN HUURDER

12.1. Gedurende de termijn van de overeenkomst is het risico van het Gehuurde voor rekening van huurder. Schade ontstaan aan het Gehuurde komt voor rekening en risico van huurder. Huurder is verplicht Cool Rentals te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade berokkende door het Gehuurde dan wel door het gebruik daarvan.

12.2. Huurder is verplicht het gehuurde bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen alle verzekerbare schade en verzekerd te houden tot teruggave aan Cool Rentals. De uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens Cool Rentals worden hier reeds bij voorbaat door huurder aan Cool Rentals bij wijze van cessie overgedragen; huurder is voorts verplicht de polis na ontvangst ter hand te stellen aan Cool Rentals en op het eerste verzoek van Cool Rentals alle premiekwitanties aan haar te verstrekken.

12.3. Gedurende de termijn van de overeenkomst is het huurder niet toegestaan derden te laten beschikken over het Gehuurde, waaronder mede wordt begrepen onderverhuur van het gehuurde, tenzij huurder voldoet aan volgende bepalingen: 
Huurder dient te melden waar het gehuurde zich bevindt; Huurder dient zorg te dragen dat Cool Rentals op elk gewenst tijdstip toegang verkrijgt op het terrein van de onderhuurder waar het gehuurde zich bevindt
; Huurder is jegens Cool Rentals volledig aansprakelijk en blijft voor het voldoen van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst.

13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1. In geval van tekortkoming door huurder in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie of staking van de onderneming van huurder, heeft Cool Rentals het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Cool Rentals is bij ontbinding of opschorting van de overeenkomst nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding onverminderd de aan haar verder toekomende rechten.

13.2. Alle mogelijke buitengerechtelijke kosten, waaronder tevens het versturen van aanmaningen, het doen van (schikkings)voorstellen en andere voorbereidende handelingen, alsmede de gerechtelijke kosten die die Cool Rentals maakt als gevolg van de niet-nakoming van huurder komen geheel ten laste van huurder.


13.3. Ingeval Cool Rentals een procedure aanhangig maakt bij een bevoegde rechter, komen ingeval de rechter de vordering toewijst, alle kosten van rechtsbijstand, juridische bijstand alsmede advocaatkosten voor rekening van huurder. Indien huurder een procedure aanhangig maakt bij een bevoegde rechter, komen ingeval de rechter de vordering van huurder afwijst, alle kosten van rechtsbijstand, juridische bijstand alsmede advocaatkosten van Cool Rentals voor rekening van huurder.

14. WETTELIJK

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cool Rentals is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, met Cool Rentals gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Cool Rentals of een nader door Cool Rentals aangewezen rechtbank in Nederland.

15. SLOTBEPALING

15.1. Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert.

15.2. Cool Rentals behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde te kunnen wijzigen.