Cool rentals

Ontdek ons aanbod

OZV-10 Opzetvitrine Sushi Tecfrigo 1.80m

230 V

4°C TOT 10°C

OZV-14.1 Opzetvitrine Tefcold 1.80m - 1/4 GN bakken

230 V

4°C TOT 10°C

OZV-14.2 Opzetvitrine Tefcold 1.80m - 1/3 GN bakken

230 V

4°C TOT 10°C

OZV-15 Opzetvitrine Tefcold 2.00m - 1/4 GN bakken

230 V

4°C TOT 10°C